หุ้น IPO น้องใหม่ ACE

ACE เป็น Holding company ที่ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 13 โครงการ แยกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 9 โครงการ ที่มีรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ หรือ Feed-in Tariff (FiT) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1 โครงการ ขยะชุมชน 1 โครงการ และ Solar Rooftop 2 โครงการ
คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ โดยมีลูกค้าหลักคือ กฟภ. กฟผ. และลูกค้าอุตสาหกรรม


ภาพจากเวปไซต์ บริษัท ACE

13 พ.ย.62 บมจ.แอ๊ปโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ได้เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ SET เป็นวันแรก ซึ่งพบว่าราคาหุ้นช่วงเปิดอยู่ที่ระดับ 4.50 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นราว 2.27% จากราคาจองซื้อไอพีโอที่ 4.40 บาท หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของไทย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ACE” ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 13 โครงการ แยกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 9 โครงการ ที่มีรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ หรือ Feed-in Tariff (FiT) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1 โครงการ ขยะชุมชน 1 โครงการ และ Solar Rooftop 2 โครงการ

ภาพจากเวปไซต์ บริษัท ACE

ACE มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 5,088 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 9,158 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,018 ล้านหุ้น ซึ่งเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.40 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 4,479.20 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 44,774 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะใช้เงินระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สำหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการเจรจาอีก 19 โครงการ ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าไฮบริด (ชีวมวลและแสงอาทิตย์) และโรงไฟฟ้าขยะชุมชน นอกจากนี้บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ACE ได้เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.40 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 4,479.20 ล้านบาท ท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัดเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

error: Content is protected !!